top of page
Case 10 OP.png

暗瘡凹凸洞

 

大學生Kyle青春期過後,因自覺滿臉的暗瘡凹凸洞貌似「月球表面」,不太喜歡抬頭與人正面交談。智賢團隊建議他先以外塗藥膏及口服草藥醫治暗瘡的狀況,再配合醫美儀器激光去疤。現在Kyle的皮膚已回復光滑,增添不少自信。

Case 8 - Solution 1.png
Case 7 - Solution 2.png
Case 5 - Solution 3.png
bottom of page